Lukasz Nazarko ISPIM 2019
Lukasz Nazarko
Lukasz Nazarko Radio Bialystok
Lukasz Nazarko Wschodni Kongres Gospodarczy
Lukasz Nazarko teaching
Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Program Studiów Europejskich i Nordyckich na Uniwersytecie w Turku (Finlandia). Stypendysta Japan Foundation Fellowship for Intellectual Exchange Programme na Uniwersytecie Tokijskim. Rozprawę doktorską pt. Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa obronił z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe obejmują foresight, technology assessment, zarządzanie technologiami, politykę innowacyjną oraz ekonomikę innowacji [publikacje].

Pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, usługi we współczesnej gospodarce oraz Financial and Monetary Economics i International Financial Institutions. W kadencji 2016-2019 pełnił funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Engineering Management in Production and Services (EMPAS), zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Akademia Zarządzania i członkiem rady redakcyjnej Journal of Engineering, Project and Production Management. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Lubi podróżować, grać w kosza i śpiewać przy kieliszku dobrego wina. Docenia pracowitość i systematyczność. Ciężko znosi oszustwa i cwaniactwo.
Członek zespołów badawczych lub ekspert w projektach:
Łukasz Nazarko
Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
Zakład Ekonomii Menedżerskiej

ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
pok. 213 KF
tel. (+48) 85 7469802
fax (+48) 85 6631988
View all publications

View review record

Follow me on Google Scholar

Follow me on ResearchGate

Członek organizacji:
Media:
 • Czy przedsiębiorca powinien być wróżbitą? [link]
 • Finlandia - Kraina Tysiąca Jezior - o studiowaniu w ramach Erasmus+ [link]
 • 30 studentów PB w Chinach [link], [link]
 • Rozwój regionu: jakość rządzenia równie ważna jak strategia [link]
 • O stażu naukowym w Tokio - wywiad do e-Biuletynu WZ PB [pdf]
 • Wypowiedź nt. foresightu, Japonii i Festiwalu Nauki i Sztuki w programie Poradnik Karierowicza w Radiu Akadera, 02.05.2011 [mp3, 12,4 MB]
 • Blog Foresight from Tokyo [link]
 • Wywiad nt. foresight i wizji rozwoju Polski, 13.11.2008 (aut. Julitta Grzywa, Radio Akadera) [mp3; 6,3MB]
 • "Studenci i wybory samorządowe" - audycja Radia Akadera z udziałem dr Katarzyny Czerewacz, Marty Sznajder, Moniki Tałałaj i Łukasza Nazarko, 14.11.2006 [mp3; 15,3MB],
 • "Studia w Finlandii" - wywiad z Łukaszem Nazarko (aut. Marcin Sawicki, Radio Akadera) [mp3; 2,7MB]
PUBLIKACJE / PUBLICATIONS
 • Artykuły / Papers

L. Nazarko (2020) Future Preparedness and Futures Literacy Needs in Large Enterprises: A Regional Pilot Study, MATEC Web of Conferences vol. 312: 07002 [pdf] [doi: 10.1051/matecconf/202031207002]

L. Nazarko (2020) Responsible Research and Innovation in Enterprises: Benefits, Barriers and the Problem of Assessment, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 6(1): 12 [pdf] [doi: 10.3390/joitmc6010012]

Martínez-González JA, Kobylinska U, García-Rodríguez FJ, Nazarko L. (2019) Antecedents of Entrepreneurial Intention among Young People: Model and Regional Evidence, Sustainability 11(24): 6993. [pdf] [doi: 10.3390/su11246993]

L. Nazarko, B. Melnikas (2019) Operationalising Responsible Research and Innovation – tools for enterprises, Engineering Management in Production and Services 11(3): 21-28 [pdf] [doi: 10.2478/emj-2019-0017]

L. Nazarko, B. Melnikas (2019) Responsible Research and Innovation in Engineering and Technology Management: Concept, Metrics and Assessment, IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON) [doi: 10.1109/TEMSCON.2019.8813596]

Ł. Nazarko (2019) Responsible Research and Innovation – a Conceptual Contribution to Theory and Practice of Technology Management, Business: Theory and Practice 20: 342-351 [pdf] [doi: 10.3846/btp.2019.32]

И. Эйдис, А. Гудановска, К. Халичка, А. Кононюк, А. Магрук, Й. Назарко, Л. Назарко, Д. Шпилько, У. Видельска (2019) Форсайт в секторе высшего образования: опыт Польши, Форсайт 13(1): 77-89 [pdf] [pdf] [pdf]

Ejdys J., Gudanowska A., Halicka K., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J., Nazarko Ł., Szpilko D., Widelska U. (2019) Foresight in Higher Education Institutions: Evidence from Poland, "Foresight and STI Governance", vol. 13, no 1, pp. 77-89. [pdf] [pdf] [pdf] [doi: 10.17323/2500-2597.2019.1.77.89]

Ł. Nazarko, Towards smarter specialisation - key drivers of nanotechnology development in Podlaskie region, 10th International Scientific Conference "Business and Management 2018", 3-4 May 2018, Vilnius, Lithuania [pdf] [pdf] [doi: 10.3846/bm.2018.24]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje - w kierunku dynamicznego podejścia prospektywnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2018 Tom XIX Zeszyt 3 Część I, s. 37-51 [pdf], [pdf] [pdf]

M. Reizgevičius, L. Ustinovičius, D. Cibulskiene, V. Kutut, L. Nazarko, Promoting Sustainability through Investment in Building Information Modeling (BIM) Technologies: A Design Company Perspective, "Sustainability" 2018, 10(3), 600 [pdf] [doi: 10.3390/su10030600]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Structural Analysis as an Instrument for Identification of Critical Drivers of Technology Development, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.137]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Kononiuk, A. Olszewska, Factor Analysis as a Tool Supporting STEEPVL Approach to the Identification of Driving Forces of Technological Innovation, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 491-496 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.142]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Application of Enhanced SWOT Analysis in the Future-oriented Public Management of Technology, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 482-490 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.140]

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, "Procedia Engineering" 2017 Vol. 182, s. 504-509 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.144]

P. Radziszewski, J. Nazarko, T. Vilutiene, K. Debkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. J. Kowalski, J. B. Krol, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, Future Trends in Road Pavement Technologies Development in the Context of Environmental Protection, "The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering" 2016 Vol. 11(2), pp. 160-168 [pdf] [pdf] [html] [doi: 10.3846/bjrbe.2016.19]

Ł. Nazarko, Responsible Research and Innovation - A New Paradigm of Technology Management, 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", 12-13 May 2016, Vilnius, Lithuania [pdf] [doi: 10.3846/bm.2016.71], [program], [foto]

Ł. Nazarko, Technology Assessment in Construction Sector as a Strategy towards Sustainability, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 290-295 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.038]

J. Nazarko, P. Radziszewski, K. Dębkowska, J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, J. Kilon, A. Kononiuk, K. Kowalski, J. Król, Ł. Nazarko, M. Sarnowski, T. Vilutiene, Foresight Study of Road Pavement Technologies, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, pp. 129-136 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.016]

L. Ustinovičius, R. Rasiulis, Ł. Nazarko, T. Vilutiene, M. Reizgevicius, Innovative Research Projects in the Field of Building Lifecycle Management, "Procedia Engineering" 2015 Vol. 122, s. 166-171 [pdf] [doi: 10.1016/j.proeng.2015.10.021]

Ł. Nazarko, Cele i funkcje badań foresightowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015 Nr 229, ISSN 2083-8611, s. 121-132 [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, Polityka innowacyjna - inteligentny interwencjonizm?, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2015 nr 1/73, ISSN 1506-7637, s. 85-96. [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2015.01.73.08]

A. Komarovska, L. Ustinovichius, G. Shevchenko, Ł. Nazarko, Multicriteria Evaluation of Commercial Industrial Zone Development, "International Journal of Strategic Property Management" 2015 vol. 19 issue 1, pp. 84-95 [doi: 10.3846/1648715X.2015.1027321]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014 t. 15 z. 8/1, s. 247-262 [pdf], [pdf]

J. Ejdys, Ł. Nazarko, Foresight gospodarczy - instrumentem orientacji na przyszłość, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 340 (2014), s. 651-664 [pdf], [pdf] [doi: 10.15611/pn.2014.340.58]

J. Nazarko, U. Glinska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, "International Journal of Foresight and Innovation Policy" Vol. 9(2013), No. 1, s. 19-38 [doi: 10.1504/IJFIP.2013.051759]

J. Jankowska, Ł. Nazarko, D. Szpilko, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2013 nr 4/64, ISSN 2083-8611, s. 47-60 [pdf], [pdf], [pdf] [doi: 10.15290/ose.2013.04.64.05]

Ł. Nazarko, Foresight w stosunkach międzynarodowych, "Biuletyn Instytutu Zachodniego w Poznaniu" nr 143(2013) [pdf]

Ł. Nazarko, Istota foresightu i jego percepcja w Polsce, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2011 nr 4/52, ISSN 1506-7637, s. 224-233 [pdf], [pdf], [pdf]

Ł. Nazarko, J. Adhikari, D. Crouzet, T. Ghazaryan, J. Yuo Dze Abeng, N. Fernández-Collot, S. Morcos, T. Hyeono Kang, A. Francious , Social justice and common goods, "The Ecumenical Review" No. 3(2011), vol. 63, s. 330-343 [doi: 10.1111/j.1758-6623.2011.00125.x]

Ł. Nazarko, Procesy oddziaływania Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej na państwa członkowskie, "Ekonomia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej" 2008 nr 12, s. 97-110 [pdf], [pdf]

U. Glińska, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2/32/2008, ISSN 1231-01-98, s. 60-73. [link], [pdf]

 • Książki i monografie / Books and monographs

J. Nazarko (red.), N. Brzostowski, J. Ejdys, E. Glińska, A. Gudanowska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Kowalewska, E. Krawczyk-Dembicka, W. Łojkowski, A. Magruk, Ł. Nazarko, W. Urban, J. Paszkowski, A. Pawluczuk, A. Skorek, A. Wasiluk, Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Ejdys (red.), K. Halicka (red.), A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, J. Nazarko, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys, A. Kononiuk, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 [pdf]

J. Nazarko (red.), J. Ejdys (red.), K. Dębkowska, E. Glińska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, A. Gudanowska, A. Magruk, Ł. Nazarko, Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011 [pdf]

J. Nazarko (red.), Z. Kędzior (red), G. Dobrzański, J. Ejdys, E. Glińska, A. Kononiuk, A. Kowalewska, Ł. Nazarko, A. Pawluczuk, A. Olszewska, W. Urban, Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010 [pdf]

 • Rozdziały w książkach / Book chapters

Ł. Nazarko (2019) Responsible Research and Innovation in Industry: from Ethical Acceptability to Social Desirability, [in:] P. Golińska, M. Spychala (Eds.), Corporate Social Responsibility in the Manufacturing and Services Sectors. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing), Springer, Berlin, Heidelberg, ISBN 978-3-642-33851-9, [doi:10.1007/978-3-642-33851-9_7] [note]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce, [w:] P. Radziszewski (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7814-557-8, s. 27-39 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, Ł. Nazarko, Foresight Application for Transport Sector, [w:] M. Fiorini (ed.) Clean Mobility and Intelligent Transport Systems, The Institution of Engineering and Technology, London 2015, s. 379-402 [pdf] [doi: 10.1049/PBTR001E_ch17]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, Projekty foresightu regionalnego w kreowaniu innowacyjności regionów, [w:] K. Meredyk (red.), A. Wildowicz-Giegiel (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, ISBN 979-83-7431-274-5, s. 285-295 [pdf]

A. Kononiuk, A. Magruk, Ł. Nazarko, The concept of support group in the Polish National Foresight Programme "Poland 2020", [w:] W. Matwiejczuk (red.), Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej: Wybrane problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7641-203-0, s. 89-96 [pdf]

Ł. Nazarko, Faith-Based NGOs Perspectives on Water Issues, [in:] J. Sepp (ed.), D. Frear (ed.), Globalization and Institutional Development, Congress of Political Economists International (COPE), Wilkes-Barre 2008, ISBN 0-9786821-3-0, s. 419-428 [pdf]

Ł. Nazarko, Taksonomia organizacji międzynarodowych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej, [w:] K. Czerewacz (red.), Wybrane problemy współczesnej polityki : aspekty teoretyczne i empiryczne, Białystok 2009, ISBN 978-83-60200-69-8, s. 280-303 [pdf]

Ł. Nazarko, The role of non-governmental organisations (NGO's) in the European integration process, [w:] Z. Tomczonek (red.), Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i Świata, Białystok 2007, ISSN 0867-096X, s. 332-340 [pdf]

Ł. Nazarko, "Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych" oraz "Global Compact" ONZ. Porównanie i próba oceny, [w:] M. Bojar (red.), Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Lublin 2007, ISBN 978-83-7497-031-0, s. 52-59 [pdf]

Ł. Nazarko, Multilateralism versus Regionalism in World Trade, [w:] Z. Tomczonek (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie środkowo-wschodniej, Rozprawy Naukowe nr 147, Białystok 2007, ISSN 0867-096X, s. 231-238 [pdf]

 • Raporty / Reports

J. Nazarko, J. Ejdys, W. Czemiel-Grzybowska, K. Dębkowska, K. Halicka, Ł. Nazarko, A. Małgorzata Olszewska, J. Kozłowska, A. Gulc, Potencjał naukowo-technologiczny inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2015 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, W. Czemiel-Grzybowska, Ł. Nazarko, E. Krawczyk-Dembicka, D. Leończuk, D. Szpilko, Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2014 [pdf]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Olszewska, U. Glińska, A.E. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, N. Brzostowski, Ł. Nazarko, Ł. Prusiel, Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Politechnika Białostocka, 2013 [pdf]

K. Czaplicka-Kolarz i in., Mapa powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi i operacyjnymi a rezultatami Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, Główny Instytut Górnictwa - Politechnika Białostocka, 2012 [pdf]

P. Radziszewski i in., Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad, 2011-2014 [raport 1], [raport 2], [raport 3]

K. Borodako i in., Raport z działalności Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa, marzec 2009 [pdf]

 • Wystąpienia na konferencjach / Conference presentations

I. Malsch, L. Nazarko, P. Fama, L. Bontoux, NANO2ALL citizen-driven dialogue on responsible nanotechnology, FTA 2018 - Future in the Making, Brussels, 4-5 June 2018 (poster) [pdf] [pdf]

L. Nazarko, Towards Smarter Specialisation - Key Drivers of Nanotechnology Development in Podlaskie Region, 10th International Scientific Conference "Business and Management 2018", 3-4 May 2018, Vilnius, Lithuania [program]

Ł. Nazarko, Warsztaty dialogu z obywatelami jako forma partycypacyjnej oceny technologii I Kongres Oceny Technologii, Kamień k. Rybnika, 24-25 marca 2017 [presentation] [doi: 10.13140/RG.2.2.34576.05123] [program] [foto] [foto] [foto]

Ł. Nazarko, Future-Oriented Technology Assessment, 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2016), Bialystok, 21-23 September, 2016 [program], [abstract], [abstract], [abstract], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Application of Structural Analysis to Classification of Technology Development Drivers, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Combining STEEPVL and Factor Analysis in Identification of Driving Forces of Technology, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Enhancement of SWOT Analysis in the Context of Technology Foresight, 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM2015), Gold Coast, 2-4 September 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Magruk, Ł. Nazarko, A. Skorek, Innovative Application of SWOT Analysis in Shaping Regional Innovation Policy, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program], [foto]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Classification of Regional Development Drivers with use of Structural Analysis, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, A. Kononiuk, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Enhancement of STEEPVL Method by Factor Analysis in Identification of Key Factors in Foresight Studies, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 12-13 November 2015 [program]

Ł. Nazarko, Inteligentne specjalizacje - szansa czy zagrożenie dla województwa podlaskiego, IX Międzynarodowe Forum "Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód", Supraśl, 28-30 maja 2015 [program]

Ł. Nazarko, Foresight in the Public Management of Innovation Systems - Comparative Study of UK and Poland, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Vilnius, 13-14 November 2014 [pdf], [foto]

Ł. Nazarko, How to select and combine foresight methods in the study and practice of International Relations?, 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, 18-21 September 2013 [program]

J. Nazarko, J. Ejdys, A. Gudanowska, E. Krawczyk-Dembicka, Ł. Nazarko, A. Olszewska, Działalność naukowo-badawcza w zakresie nanotechnologii zidentyfikowana w projekcie "Foresight technologiczny 'NT FOR Podlaskie 2020'. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii", Nano and Advanced Materials Workshop and Fair : NAMF'2013, Warsaw [link]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Drivers of nanotechnology development in a Polish region: foresight study, XXIV ISPIM Conference: Innovating in global markets: challenges for sustainable growth, 16-19 June 2013, Helsinki [abstract], [link]

Ł. Nazarko, A. Kononiuk, Wnioski z ewaluacji krajowych projektów foresight, Konferencja Otwierająca projekt "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", Warszawa, 18 listopada 2011 [pdf], [prezi] [doi: 10.13140/RG.2.2.19476.55685]

Ł. Nazarko, Foresight w polityce innowacyjnej państwa, XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 28 listopada - 1 grudnia 2011, Radom

J. Nazarko, U. Glinska, A.Kononiuk, Ł. Nazarko, Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, Yeditepe International Research Conference on Foresight (YIRCoF'09), 4-6 September 2009, Istanbul [pdf]

 • Inne / Other

Ł. Nazarko, Czy menedżer powinien być wróżbitą?, Wykład w ramach XIV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 25 maja 2016 [pdf]

Ł. Nazarko, Badania foresightowe w kształtowaniu polityki innowacyjnej państwa, autoreferat rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014 [pdf] [doi: 10.13140/RG.2.2.16121.11364]

A. Kononiuk, Ł. Nazarko, J. Nazarko, J. Ejdys, K. Halicka, U. Glińska, A. Gudanowska, Nanotechnology for Podlaskie 2020, European Foresight Platform Brief No 235, 2012 [pdf]Lista publikacja w katalogu PB / Publication list in BUT catalogue [link]